Какво е естествено?


В тази книга определящ е въпросът: жизнеутвърждаващ ли е даден подход към ученето, или не? Има ли нещо, което е природно заложено у човека във връзка с ученето? Какво съхранява и какво потиска жизнените сили на човек? Под „живот” разбирам не просто физическото съществуване, а непринудената, непотисната изява на енергията, инициативата, радостта, способностите (физически, емоционални, рационални), потенциала на човек. Привеждам изследвания и практически примери за това какво е в хармония с така дефинирания живот, какво произтича естествено от него. Неизменна част от дефиницията за живот е движението – там, където има движение, има живот. Там, където няма живот, има стагнация и застой. Тъй че търся какво е това, което позволява, стимулира движението, развитието, ученето на човек, и кое е това, което го възпира?

Макар че в книгата се позовавам на множество научни изследвания, тя няма претенциите да е научна. Книгата цели да запълни не научната, а една друга празнина в мисленето ни като цяло – празнината на здравия разум и човечността.

 

Защо написах тази книга?


Hаписах тази книга, защото обичам човека. Човекът е красив. Но колкото е красив, толкова е и деликатен. Ето защо прекалено често не виждаме истинското му лице – защото не подхождаме към него с подходящото отношение. Тази книга е разказ за моя път в търсене на това отношение – отношение на свобода и човечност.

Първите части на книгата са посветени на културните, психологически и когнитивни измерения на ученето, които да обрисуват една подробна картина на мястото на човечността в образованието. Последната глава на книгата преминава към социалните измерения, свързани със създаването на регулаторна възможност за промяна на тази „образователна машина” и въвеждането на образователна свобода.

 

Какво е човечно?


Човечни ли са образователните отношения в конвенционалната образователна система? Какво ги отдалечава от базовото понятие за човечност, което включва съчувствие, доверие, приемане, милост, взаимопомощ?

 

 

Човечни отношения

 

Образователни отношения
Доверие

(усилията са насочени към предоставяне на благоприятна среда за работа, има доверие в резултата)

Съмнение

(усилията са насочени към контрол над резултатите – тестове, проверки; недоверие в резултата)

Приемане

(ти си интересен, уникален и стойностен такъв, какъвто си)

Условно одобрение

(трябва да докажеш, че си стойностен чрез състезания, класирания, поставяне на етикети)

Милост

(съзнателност за и приемане на несъвършенствата както на другите, така и на своите собствени)

Безмилостен стандарт

(„обективизирано”, механизирано оценяване с цел постигане на съвършенството)

Споделяне

(постиженията са резултат на съвместно усилие и взаимодействие, при което няма победители)

Изолация

(споделените усилия се считат за преписване, за измама; всеки трябва сам да доказва себе си)

Уважение на различието

(всеки е носител на някакво ново, уникално съкровище за общността)

Заклеймяване на различието

(различието е потенциално „грешно” и „опасно“)

Взаимопомощ Конкуренция
Мотивът е любов, дори понякога за сметка на оцеляването Мотивът е оцеляване в системата, дори понякога за сметка на любовта и приятелството

 

 

Съдържание


 

I. Координатна (ценностна) система на книгата

II. Културният, ценностен фундамент на съвременната образователна система

III. Някои основни понятия

 

IV. Как детето става „лошо” (корени на насилието)

Идентифициране с отражението

Идентифициране с насилника

Опредметяване при насилие

Опредметяване при бедствия

 

V. Алтернативи на наказателния подход

Съвременно възстановително право

Възстановително право в обществата на ловците-събирачи

 

VI. Как учи детето

Как учат различните видове

Инстинкт за учене при човека

Защо няма пълноценно учене без игра

 

VII. Изборът и ученето

Уникалността

Защо няма учене без избор – функции на избора

Елементи на избора – какво насочва вниманието и паметта

Емоции

Разум

Физиология (динамика на съзнанието)

 

VIII. Какво е нужно детето да научи за живота

Инфраструктура или съдържание

Особености на развитието

Елементи на силния характер

 

IX. Пътят към промяната

От какво е болно образованието

Каква промяна е нужна

Правни аспекти на образователната промяна